Новини и събития

 • РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 18.03.2017г. от 9.00 часа в ресторант „Борика”

  ГПК „Борика” – с. Стойките, област Смолян
                                                   
  П О К А Н А

  На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл.чл. 17 и 18 от Устава
  на кооперация и Решение от 03.02.2017г., Управителният съвет на ГПК „БОРИКА” – с. Стойките, свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 18.03.2017г. от 9.00 часа в ресторант „Борика”, с. Стойките,  при следния

  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Утвърждаване на решенията  на УС за приемане на  нови член-кооператори, приети през 2016 година и заличаване от списъка на починалите.
  2. Отчет за работата на Управителния съвет през 2016г.
  3. Отчет за финансовото състояние на ГПК „Борика”, годишен счетоводен отчет и Баланс. Приемане на Решение за разпределение на печалбата и рентата за 2016г. и бюджета на контролния съвет през 2017г.  
  4. Даване мандат на УС за водене на преговори и сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, стапанисвни и собствени на кооперацията  и договори за учредяване на право на преминава през ревири, стопанисвани от кооперацията по смисъла на чл. 192 от ЗУТ.
  5. Заключение на контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет и работата на Контролния съвет през 2016г.  
  6. Приемане на годишния финансови отчет  за 2016г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.
  7. Избор на органи на управление на ГПК „Борика” – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
  8. Избор на делегати за Общото събрание на РКС – Смолян.
              
  Съгласно чл. 19, ал. 1 от  Устава на кооперация, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и ще се проведе от 10.00 часа в ресторант „Борика” при обявения дневен ред.
              
  Материалите за събранието са на разположение на членовете  в Офиса на кооперацията.
                                                                               

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Наема за 2015 год.ще се изплаща от 25.IV.2016 г.

  Наемът за 2015 год ще се изплаща от 25.04.2016 г - 28.04.2016 г.

  - всеки ден от 08.00 ч - 12.00 ч / 13.00 ч - 16.30 ч.

  След тази дата всеки четвъртък и петък на седмицата със същото работно време.

 • Редовното отчетно събрание ще се проведе на 19.03.2016 год.

  П  О  К  А  Н  А

  На основание чл.16,ал.1 от ЗК и чл.18,т.1 от Устава на Кооперацията и Решение на УС на ГПК „Борика”

  С  В  И  К  В  А

  Редовно отчетно събрание на 19.03.2016 год. от 09.00 часа в Ресторант „Борика” с.Стойките, което ще се проведе при следния

  Дневен ред:

  1.Утвърждаване Решение на Управителния съвет за приемане на нови  членове и
    прекратяване на членство.
  2.Отчет за дейността на Управителния съвет през 2015 год.
     Одобряване на насоки за развитие на Кооперацията през 2016 год.
  3.Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 год.
     Приемане на Решение за разпределение на   печалбата и утвърждаване размера на наема за 2015 год.
  4.Заключение на Контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишни
     финансов отчет и работата на Контролния съвет през 2015 год.
  5.Утвърждаване на бюджет на Контролния съвет за 2016 год.
  6.Избор на делегати за Общото събрание на РКС Смолян

  Забележка: Съгласно чл.19,ал.2 от Устава на Кооперацията при липса на необходимият брой членове, събранието се провежда  с 1 (един) час по-късно в същия ден и на същото място независимо от броя на присъстващите член-кооператори, и може да взема решения по вписаните в дневния ред точки.
  Материалите са на разположение на член-кооператорите в деловодството на Кооперацията.
  За пътуващите от гр. Смолян има осигурен автобус, който тръгва в 08,30 ч. от Супермаркет „Кондор” кв. Райково, и в 09,00 ч. от Автогара гр. Смолян.


  Управителен съвет на ГПК „Борика”
  с .Стойките

 • Наема за 2014 год.ще се изплаща от 06.IV.2015г.

  Наема за 2014 год.ще се изплаща от 06.IV.2015г.- 09.IV.2015г.- ежедневно от 08,00h – 17,00h.

  След това наема ще се изплаща всеки Четвъртък и Петък от седмицата.

 • Решение на Общото събрание на ГПК "Борика"с.Стойките,проведено на 28.03.2015 год.

  1.Общото събрание приема Доклада на Управителния съвет и Годишния доклад за финансовите резултати на ГПК"Борика"с.Стойките за 2014 год.Общото събрание приема Доклада за резултатите от финансовата ревизия.

  2.Общото събрание освобождава от отговорност Председателя,членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на ГПК"Борика"с.Стойките за дейността им през 2014 год.

  3.Общото събрание дава Мандат на Управителния съвет да води преговори за сключване на Договор за доставка и монтаж на две сушилни и котел който Договор е с най-благоприятни клаузи за Кооперацията.

  4.Общото събрание дава мандат на Управителния съвет да извърши проучване на възможностите за производство на палети от отпадъчния материал в цеха(и предприеме мерки за реализацията)

  5. Общото събрание дава мандат на Управителния съвет да предприеме мерки за ремонт на покрива на старото училище в с.Стойките,като за целта ползва 5 х.лв. от реализираната печалба за 2014 год.

  6. Общото събрание дава мандат на Управителния съвет да разработва и участва в програми с Национално и Европейско финансиране за периода 2015год-2020 год.