Новини и събития

 • Изплащането на наеми ще започне от 26.06.2017

  ОБЯВА

  По Решение на Общото събрание на ГПК „Борика“ с. Стойките  Уведомяваме член - кооператорите, че изплащането на наеми ще започне от 26.06.2017 г.

  НАЕМА ЗА 2016 год. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА

  26.06.2017 г.– 30.06.2017 г. всеки работен ден

  РАБОТНО ВРЕМЕ: от 08.30 - 12.00 ч. и от 13.00 – 16.30 ч.

  СЛЕД ТАЗИ ДАТА - ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК НА СЕДМИЦАТА

 • ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 22.04.2017г

  П О К А Н А

  На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл.18 ал. 3 т.2 от Устава
  на кооперацията и Решение от 10.03.2017 г., Управителният съвет на ГПК „БОРИКА” – с. Стойките, свиква ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 22.04.2017г. от 9.00 часа в ресторант „Борика”, с. Стойките,  при следния

  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Утвърждаване на решенията  на УС за приемане на  нови член-кооператори, приети през 2016 година и заличаване от списъка на починалите.

  2. Отчет за работата на Управителния съвет през 2016г.

  3. Отчет за финансовото състояние на ГПК „Борика”, годишен счетоводен отчет и Баланс. Приемане на Решение за разпределение на печалбата и рентата за 2016г. и бюджета на контролния съвет през 2017г. 

  4. Даване мандат на УС за водене на преговори и сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани и собствени на кооперацията  и договори за учредяване на право на преминава през ревири, стопанисвани от кооперацията по смисъла на чл. 192 от ЗУТ.

  5. Заключение на контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет и работата на Контролния съвет през 2016 г. 

  6. Приемане на годишния финансов отчет  за 2016г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.

  7. Избор на органи на управление на ГПК „Борика” – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

  Съгласно чл. 19, ал. 1 от  Устава на кооперация, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и ще се проведе от 10.00 часа в ресторант „Борика” при обявения дневен ред.

  Материалите за събранието са на разположение на членовете  в Офиса на кооперацията.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  ----

  Tелефон за контакти: 0309 / 5 83 11

 • Общото събрание се отлага за 22.04.2017 г.

  ОБЯВА

  Управителния съвет на ГПК „Борика“ с. Стойките  Уведомява член - кооператорите, че поради внезапно заболяване на Председателя на Кооперацията, Общото събрание насрочено за 18.03.2017 г. се отлага за 22.04.2017 г. от 9,00 часа при публикувания Дневен ред.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 18.03.2017г. от 9.00 часа в ресторант „Борика”

  ГПК „Борика” – с. Стойките, област Смолян
                                                   
  П О К А Н А

  На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл.чл. 17 и 18 от Устава
  на кооперация и Решение от 03.02.2017г., Управителният съвет на ГПК „БОРИКА” – с. Стойките, свиква РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 18.03.2017г. от 9.00 часа в ресторант „Борика”, с. Стойките,  при следния

  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Утвърждаване на решенията  на УС за приемане на  нови член-кооператори, приети през 2016 година и заличаване от списъка на починалите.
  2. Отчет за работата на Управителния съвет през 2016г.
  3. Отчет за финансовото състояние на ГПК „Борика”, годишен счетоводен отчет и Баланс. Приемане на Решение за разпределение на печалбата и рентата за 2016г. и бюджета на контролния съвет през 2017г.  
  4. Даване мандат на УС за водене на преговори и сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, стапанисвни и собствени на кооперацията  и договори за учредяване на право на преминава през ревири, стопанисвани от кооперацията по смисъла на чл. 192 от ЗУТ.
  5. Заключение на контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет и работата на Контролния съвет през 2016г.  
  6. Приемане на годишния финансови отчет  за 2016г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.
  7. Избор на органи на управление на ГПК „Борика” – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.
  8. Избор на делегати за Общото събрание на РКС – Смолян.
              
  Съгласно чл. 19, ал. 1 от  Устава на кооперация, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и ще се проведе от 10.00 часа в ресторант „Борика” при обявения дневен ред.
              
  Материалите за събранието са на разположение на членовете  в Офиса на кооперацията.
                                                                               

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Наема за 2015 год.ще се изплаща от 25.IV.2016 г.

  Наемът за 2015 год ще се изплаща от 25.04.2016 г - 28.04.2016 г.

  - всеки ден от 08.00 ч - 12.00 ч / 13.00 ч - 16.30 ч.

  След тази дата всеки четвъртък и петък на седмицата със същото работно време.

 • Редовното отчетно събрание ще се проведе на 19.03.2016 год.

  П  О  К  А  Н  А

  На основание чл.16,ал.1 от ЗК и чл.18,т.1 от Устава на Кооперацията и Решение на УС на ГПК „Борика”

  С  В  И  К  В  А

  Редовно отчетно събрание на 19.03.2016 год. от 09.00 часа в Ресторант „Борика” с.Стойките, което ще се проведе при следния

  Дневен ред:

  1.Утвърждаване Решение на Управителния съвет за приемане на нови  членове и
    прекратяване на членство.
  2.Отчет за дейността на Управителния съвет през 2015 год.
     Одобряване на насоки за развитие на Кооперацията през 2016 год.
  3.Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 год.
     Приемане на Решение за разпределение на   печалбата и утвърждаване размера на наема за 2015 год.
  4.Заключение на Контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишни
     финансов отчет и работата на Контролния съвет през 2015 год.
  5.Утвърждаване на бюджет на Контролния съвет за 2016 год.
  6.Избор на делегати за Общото събрание на РКС Смолян

  Забележка: Съгласно чл.19,ал.2 от Устава на Кооперацията при липса на необходимият брой членове, събранието се провежда  с 1 (един) час по-късно в същия ден и на същото място независимо от броя на присъстващите член-кооператори, и може да взема решения по вписаните в дневния ред точки.
  Материалите са на разположение на член-кооператорите в деловодството на Кооперацията.
  За пътуващите от гр. Смолян има осигурен автобус, който тръгва в 08,30 ч. от Супермаркет „Кондор” кв. Райково, и в 09,00 ч. от Автогара гр. Смолян.


  Управителен съвет на ГПК „Борика”
  с .Стойките