Новини и събития

 • Обява за обществено обсъждане

  О Б Я В А

  На основание чл.90, ал.2 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии на

  17.10.2017 г. от 10.00 часа

  в административната сграда на Териториално поделение – Държавно горско стопанство „Широка лъка“, с.Широка лъка ще се проведе обществено обсъждане на изработения горскостопански план на ГПК „Борика“, с.Стойките за периода 2017 – 2026 г.

  Всички материали от извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти и горскостопански план се намират в сградата на ГПК „Борика“ с.Стойките и са на разположение всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.

  Писмени становища и предложения се приемат в деловодството на ГПК „Борика“ с.Стойките до 17.10.2017 г.

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0879303085, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 • Горскостопански план на ГПК Борика 2017 - 2027

  >> Свали документ

 • Работна програма

  Р А Б О Т Н А   П Р О Г Р А М А

  за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика”, с. Стойките за изпълнение решенията на извънредното Общо събрание на кооперацията от 24.06.2017 г. за преодоляване на критичното положение и стабилизиране на нейното производствено-стопанско и финансово състояние

  Настоящата програма е разработена от Управителния съвет на ГПК „Борика” с.Стойките, в изпълнение на Решенията на извънредното Общо Събрание на кооперацията, проведено на 24.06.2017 год.

  Прочети още...

 • РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 24.06.2017 г.

  1. Общото събрание възлага на Управителния съвет на кооперацията в едномесечен срок да разработи,  приеме и публично обяви конкретна и отворена за обновяване работна програма със стабилизационни мерки, вкл. въвеждане на строг режим на отчетност и икономии на паричните и материалните средства, с цел недопускане изпадане в несъстоятелност на кооперацията и за възстановяване и укрепване на нейното финансово и производствено  състояние, включително по отношение на ползването на материалните активи.

  2. Като първа стъпка на стабилизационната програма Общото събрание обявява 2016 година за нулева като определя наем за ползването на горите и дивидент за 2016 г. в размер от 0,00 лв./дка. През 2017 година да се изплащат само наеми и дивиденти от предходните години, които не са потърсени и изплатени на съответните лица.

  3. Формираната счетоводна печалба и начислените дивиденти за 2016 г. да бъдат разпределени във фонд резервен.

  4. Общото събрание дава съгласие за продажба на ненужни и неизползваеми движими активи на кооперацията по решение на Управителния съвет след представени от Председателя анализи и предложения.

  5. Общото събрание възлага на Управителният съвет в едномесечен срок да изиска извършване на пълна финансова ревизия на дейността на кооперацията за периода на целия мандат на предходното управление на кооперацията по реда  на Закона за кооперациите.

  6. Общото събрание възлага на Управителният съвет в едномесечен срок да се сезират компетентните държавни органи за извършване на пълна проверка на дейността на кооперацията на целия мандат на предходното управление на кооперацията на база на събраните и докладвани на това събрание  материали за изпадане на кооперация в критично състояние и с оглед установяване на наличието на виновно поведение от съответните длъжностни лица от управлението.

  7. В едномесечен срок след получаване на резултата от ревизията Управителния съвет да насрочи извънредно Общо събрание, в дневния ред на което задължително да се включи следното:

  а) да се обсъдят и приемат материалите от ревизията заедно с мерки за отстраняване на посочените в тях слабости, нередности и виновно поведение от длъжностни лица за ревизирания период.

  б) да се разработи и приеме допълнителна оздравителна програма на кооперация.

  в) да се предвидят изменения и допълнения на устава на кооперацията с оглед усъвършенстване и оптимизиране на нейното управление.

  8. С цел осигуряване на пълна прозрачност в дейността на кооперацията, Общото събрание задължава Управителния съвет на кооперацията основните публични материали за следващите общи събрания по реда на закона и устава две седмици преди датата на всяко поредно насрочено годишно Общо събрание да бъдат достъпни в канцеларията в пълен обем за всички желаещи да се запознаят с тях на място, както и да се публикуват в специален раздел на интернет страницата на кооперацията.

  Препис,
  Председател:…………………..
      /инж.В.Кущинаров/

 • Наеми и дивиденти за 2016 г. няма да се изплащат

  О Б Я В А

  По Решение на Общото събрание проведено на 24.06.2017 г.  в  ГПК „Борика“ с. Стойките

  Уведомяваме,член- кооператорите, че наеми и дивиденти за 2016 г. няма да  се изплащат.

  Наеми и дивиденти за предходни години ще се изплащат всеки – четвъртък и петък от:

  08.30 – 12.00 ч. и от 13.00 – 16.30 ч.

 • Извънредно Общо събрание на 24.06.2017г.

  ГПК „БОРИКА” С. СТОЙКИТЕ

  ПОКАНА
  за извънредно Общо събрание

  На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за кооперациите, чл.18, ал.1 и ал.3, т.2 от Устава на кооперацията и Решение на УС и КС от 01.06.2017г., Управителния съвет свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 24.06.2017г.(събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика” с.Стойките., при следния

  Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

  1. Информация и анализ на финансово-икономическото състояние на ГПК „Борика”.
  2. Вземане на решение относно плащането на начислените наеми и дивиденти.
  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 24.06.2017г. в 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите член кооператори един час по –късно, в 10.00 часа на същото място.
  Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на кооперацията.
  Уважаеми членове на  кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.


  телефон за контакти: 0309/5 83 11

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ