Новини и събития

 • Общо годишно отчетно-изборно събрание

  П О К А Н А
  за Общо годишно отчетно-изборно събрание

  На основание чл.16, ал.1 и чл.16, ал.3, т.2 от Закона за кооперациите, чл.18, ал.1 и чл.18, ал.3, т.2 от Устава на кооперацията, Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 18.09.2021 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на Читалище „Пробуда 1903“, с.Стойките при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове.
  2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и 2020 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори, разпределяне на печалбата за 2019 г. и 2020 г. и основни насоки за развитието на кооперацията.
  3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и 2020 г., заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2019 г. и 2020 г.
  4. Обсъждане и вземане на решения за:
  Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2019 г. и 2020 г.
  Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2019 г. и 2020 г.
  Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2019 г. и 2020 г.
  Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
  Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика”.
  5. Избор на нови органи на управление на ГПК „Борика“ – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет, както и определяне размера на възнагражденията им.
  6. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2021 г.

  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 18.09.2021 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
  Телефон за контакти: 03095 83 11

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Общо годишно отчетно-изборно събрание - отменено

  На основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, УС на ГПК „Борика“ отменя провеждането на насроченото за 27.03.2021 г. Общо годишно отчетно-изборно събрание.

  Считано от 05.04.2021 г. ще започне авансовото изплащане на дължимите годишни наеми за 2020 г. в клоновата мрежа на банка „ДСК“ в страната.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание

  П О К А Н А
  за редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание

  На основание чл.16, ал.1 и чл.16, ал.3, т.1 от Закона за кооперациите, чл.18, ал.1 и чл.18, ал.3, т.1 от Устава на кооперацията, с Решение № 35 / 02.03.2021 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 27.03.2021 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на Читалище „Пробуда 1903“, с.Стойките при следния

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и прекратяване членството на починалите и напусналите.

  2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и 2020 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори, разпределяне на печалбата за 2019 г. и 2020 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2021 г.

  3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и 2020 г., заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2019 г. и 2020 г.

  4. Обсъждане и вземане на решения за:

  Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2019 г. и 2020 г.
  Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2019 г. и 2020 г.
  Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2019 г. и 2020 г.
  Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
  Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2021 г.

  5. Избор на нови органи на управление на ГПК „Борика“ – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет, както и определяне размера на възнагражденията им.

  6. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2021 г.

  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 27.03.2021 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

  Материалите за събранието:

  Счетоводен баланс 2020 г.

  ОПР 2020 г.

  ОПР 2019 ГПК Борика

  Баланс 2019 ГПК Борика

  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
  Телефон за контакти: 03095 83 11
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Съобщение

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Уважаеми член кооператори, 

  На основание решение № 31/02.04.2020 г. на Управителния съвет на ГПК „Борика“ с.Стойките и поради невъзможност за провеждане на Общо събрание, Ви уведомяваме, че считано от 13.04.2020 г., ГПК „Борика“ с.Стойките ще започне авансово изплащане на дължимите суми за наем за 2019 г. чрез клоновата мрежа на Банка ДСК в страната.

  Всеки член кооператор, който е подписал нов договор за стопанисване и управление през 2019 г. може да си получи полагащите му се суми от касите на Банка ДСК в страната срещу предоставяне на лична карта и в удобно за него време.

  02.04.2020 г.

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми член кооператори,
  На основание решение № 30/16.03.2020 г. на Управителния съвет на ГПК „Борика“ с.Стойките и обявеното от Министерски съвет извънредно положение от 13.03.2020 г., Ви уведомяваме, че насроченото за 28.03.2020 г. Общо годишно отчетно събрание на кооперацията се отменя.
   
  Новите дата и място за провеждане на Общо събрание ще бъдат обявени допълнително.

  16.03.2020 г.                
  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 • Общо годишно отчетно събрание на 28-03-2020

  П О К А Н А
  за редовно Общо годишно отчетно събрание

  На основание чл.16, ал.1 и чл.16, ал.3, т.1 от Закона за кооперациите и чл.18, ал.1 и чл.18, ал.3, т.1 от Устава на кооперацията с Решение № 29 / 09.03.2020 г., Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква редовно Общо годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 28.03.2020 г. (събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика“, с.Стойките при следния

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови член – кооператори и прекратяване на членството на починалите и напусналите.
  2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и основни насоки за развитието на кооперацията през 2020 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори и разпределение на печалбата за 2019 г.
  3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2019 г.
  4. Обсъждане и вземане на решения за :
  • Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2019 г.
  • Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2019 г.
  • Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2019 г.
  • Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
  • Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика” през 2020 г.
  5. Промени в Устава на ГПК „Борика“ с.Стойките.
  6. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2020 г.

  При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 28.03.2020 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

  Материалите за събранието са на разположение в офиса на кооперацията и на интернет адрес: www.borika.org.

  Уважаеми членове на кооперацията,
  Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
  Телефон за контакти: 03095 83 11

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  с.Стойките, общ.Смолян, обл.Смолян, тел.0309/58311, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  Файлове: 

  Баланс 2019

  ОПР 2019