Новини и събития

Общо годишно отчетно-изборно събрание

П О К А Н А
за Общо годишно отчетно-изборно събрание

На основание чл.16, ал.1 и чл.16, ал.3, т.2 от Закона за кооперациите, чл.18, ал.1 и чл.18, ал.3, т.2 от Устава на кооперацията, Управителният съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 18.09.2021 г. (събота) от 9.00 часа в сградата на Читалище „Пробуда 1903“, с.Стойките при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове.
2. Отчет за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и 2020 г., годишен финансов отчет, размер на наема за собствениците на гори, разпределяне на печалбата за 2019 г. и 2020 г. и основни насоки за развитието на кооперацията.
3. Отчет за дейността на контролния съвет на ГПК „Борика” през 2019 г. и 2020 г., заключение относно отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет, размера на наема и разпределението на печалбата за 2019 г. и 2020 г.
4. Обсъждане и вземане на решения за:
Одобряване на отчета на Управителния съвет за 2019 г. и 2020 г.
Одобряване на отчета на Контролния съвет за 2019 г. и 2020 г.
Приемане на Годишния финансов отчет, размера на наема на декар ползвана гора и разпределението на печалбата за 2019 г. и 2020 г.
Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
Одобряване на основните насоки за развитието на ГПК „Борика”.
5. Избор на нови органи на управление на ГПК „Борика“ – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет, както и определяне размера на възнагражденията им.
6. Определяне размера на средствата необходими за дейността на Контролния и Управителния съвет през 2021 г.

При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 18.09.2021 г. от 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите член-кооператори, един час по-късно от 10.00 часа на същото място.

Уважаеми членове на кооперацията,
Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.
Телефон за контакти: 03095 83 11

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ