Новини и събития

Работна програма

Р А Б О Т Н А   П Р О Г Р А М А

за работата на Управителния съвет на ГПК „Борика”, с. Стойките за изпълнение решенията на извънредното Общо събрание на кооперацията от 24.06.2017 г. за преодоляване на критичното положение и стабилизиране на нейното производствено-стопанско и финансово състояние

Настоящата програма е разработена от Управителния съвет на ГПК „Борика” с.Стойките, в изпълнение на Решенията на извънредното Общо Събрание на кооперацията, проведено на 24.06.2017 год.


ЦЕЛИ:
1. Възстановяване на доброто финансово състояние на кооперацията.
2. Установяване на пълна откритост и прозрачност в управлението и дейността на кооперацията.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
І.          Намаляване на разходите за управление.
ІІ.        Въвеждане на строга отчетност и контрол на всички дейности.
ІІІ.       Икономии, ефективност и качество.
ІV.       Подобряване начина на ползване на материалните активи.
V.        Увеличаване на приходите.
VІ.       Подобряване на връзките и средствата за общуване и информиране на член кооператорите и собствениците на гори за дейността и състоянието на кооперацията.

ДЕЙНОСТИ:

І. За намаляване  на  разходите за управление е необходимо:
1. Оптимизиране на щатното разписание чрез съкращение на нерационални и неефективни щатни длъжности и бройки:

длъжности

съществуващи  към 01.04.2017 г.

по новото щатно разписание

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

1

Председател

1

1

2

Главен счетоводител

1

-

3

Счетоводител

1

1

4

Касиер-счетоводител

1

1

5

Шофьор

1

-

6

Лесничей

1

1

7

Горски стражар

1

1

 

ДЪРВОДЕЛСКИ  ЦЕХ

 

 

8

Организатор производство

1

-

9

Техник

1

1

10

Работник

8

6

 

ТЪРГОВИЯ

 

 

11

Продавач- консултант

4

3

 

ОБЩО

21

15

            2. Актуализиране на длъжностните характеристики на всички служители и работници по щатното разписание.
                   
II. Въвеждане на система за строг контрол и отговорност чрез:
1. Извършване на пълен икономически анализ на приходите и разходите на кооперацията общо и по основни дейности за всяко тримесечие:  дърводобив, дървопреработка и търговия.
2. Въвеждане и използване на стандартните и специализираните счетоводни документи за дърводобива и  за строителството  на горските пътища.
3. Изготвяне, утвърждаване и използване на нови образци на протоколи, съгласно Закона за счетоводството, като се проведе и обучение за тяхното своевременно и правилно попълване.
4. Въвеждане на ежедневно отчитане на превозните билети за експедираните дървени материали чрез протокол по утвърден образец, подписан минимум от три лица.
5. Извършване на ежемесечни инвентаризации на складовите наличности.
6.  Въвеждане на ежедневно отчитане на оборота на магазините.
7. Изключване от асортимента на магазините на стоките със слабо търсене и ниска продаваемост.
8. Извършване на системни внезапни проверки и инвентаризации.

III. Постигане на икономии, ефективност и качество чрез следните подобрения на технологичния поток в дърводелския цех, дърводобива и търговията:

  • Подобряване общите условия на труд в дърводелския цех.
  • Ежемесечно отчитане на рандемана на произведената продукция.
  • Въвеждане на непрекъснат контрол върху качеството на произведените фасонирани  дървени материали.
  • Въвеждане на системен контрол върху качеството и оползотворяваното на добиваната дървесина относно правилно разкройване, измерване, надписване и експедиране на трупите.
  • Недопускане сеч на немаркирани дървета, както и похабяване на дървесина.
  • Подобряване охраната на горите и складовите наличности.
  • Установяване на ефективна комуникация с контролните органи на РДГ Смолян, РУП Смолян и ИАГ София.
  • Оптимизиране на работното време на магазините с цел намаляване на допълнителните разходи за обезщетения поради неизползван платен годишен отпуск и положен извънреден труд.
  • Обсъждане на възможности и варианти за функциониране на магазините чрез предоставянето им под наем.

 

IV. Подобряване начина на ползване на материалните активи чрез: 

1. Обучение на персонала и контрол за правилното използване на машините и съоръженията в дърводелския цех.
2. Въвеждане на санкции при неправилна експлоатация на имуществото и  при възникване на необходимост от ремонти по вина на работниците и служителите.
3. Намаляване на неизползваните активи чрез обявяване за продажба на ненужното и неизползваемо движимо имущество.

V. Увеличаване на приходите от дейността чрез:
1. Доокомплектоване на Лесосечния фонд за 2017 година.
2. Предприемане на специални мерки за своевременно и в срок одобрение на план – извлеченията по реда на ЗООС, във връзка със ЗГ и ЗВ от РИОСВ – Смолян, съгласувано с Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - гр. Пловдив.
3. Активно участие в комисиите за приемането на новия ЛУП (лесоустройствен план).
4. Непрекъснато да се следи и анализира пазара на дървесината с цел постигане на по-високи продажни цени на облите и фасонираните дървени материали.
5. Срочно активизиране на работата по събиране на вземанията на кооперацията, като за целта се ангажира юрист, който да продължи заведените дела и да образува нови.

VI. Подобряване на информираността на член кооператорите и собствениците на гори чрез по-активна комуникация:
1.Всички важни събития, предвиждани и случващи се в ГПК „Борика”, с.Стойките да се публикуват на информационното табло в административната сграда, както и на интернет страницата на кооперацията.
2. На страницата в интернет на ГПК „Борика“, с.Стойките да се публикуват и всички важни решения на Общото събрание и на Управителния съвет, свързани с изпълнение на мерките за стабилизиране и укрепване състоянието на кооперацията, както и периодично да се публикуват обобщаващи съобщения за извършеното и резултатите от него.

Настоящата програма е отворена за допълнения и изменения по всяко време. Приемат се предложения от всички член-кооператори, собственици и други специалисти. Постъпилите предложения се обсъждат от Управителния съвет на съвместни заседания с Контролния съвет, на които могат да бъдат канени и други компетентни специалисти и след одобрение се добавят към програмата и стават неразделна част от нея.
Настоящото работна програма след предварително обсъждане е приета от Управителния съвет на ГПК „Борика“, с.Стойките на специално разширено заседание, проведено на 28.07.2017 г.

 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

с. Стойките, п.к. 4715 обл. Смолян, тел.0879303085, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.