Новини и събития

Извънредно Общо събрание на 24.06.2017г.

ГПК „БОРИКА” С. СТОЙКИТЕ

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание

На основание чл.16, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за кооперациите, чл.18, ал.1 и ал.3, т.2 от Устава на кооперацията и Решение на УС и КС от 01.06.2017г., Управителния съвет свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 24.06.2017г.(събота) от 9.00 часа в ресторант „Борика” с.Стойките., при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1. Информация и анализ на финансово-икономическото състояние на ГПК „Борика”.
2. Вземане на решение относно плащането на начислените наеми и дивиденти.
При липса на необходимия кворум за провеждане на Общото събрание на 24.06.2017г. в 9.00 часа, на основание чл.17, ал.2 от Закона за кооперациите и чл.19, ал.2 от Устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите член кооператори един час по –късно, в 10.00 часа на същото място.
Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на кооперацията.
Уважаеми членове на  кооперацията,
Каним Ви да вземете участие в работата на събранието.


телефон за контакти: 0309/5 83 11

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ