Новини и събития

ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 22.04.2017г

П О К А Н А

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл.18 ал. 3 т.2 от Устава
на кооперацията и Решение от 10.03.2017 г., Управителният съвет на ГПК „БОРИКА” – с. Стойките, свиква ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 22.04.2017г. от 9.00 часа в ресторант „Борика”, с. Стойките,  при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Утвърждаване на решенията  на УС за приемане на  нови член-кооператори, приети през 2016 година и заличаване от списъка на починалите.

2. Отчет за работата на Управителния съвет през 2016г.

3. Отчет за финансовото състояние на ГПК „Борика”, годишен счетоводен отчет и Баланс. Приемане на Решение за разпределение на печалбата и рентата за 2016г. и бюджета на контролния съвет през 2017г. 

4. Даване мандат на УС за водене на преговори и сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, стопанисвани и собствени на кооперацията  и договори за учредяване на право на преминава през ревири, стопанисвани от кооперацията по смисъла на чл. 192 от ЗУТ.

5. Заключение на контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишния финансов отчет и работата на Контролния съвет през 2016 г. 

6. Приемане на годишния финансов отчет  за 2016г. и освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.

7. Избор на органи на управление на ГПК „Борика” – Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

Съгласно чл. 19, ал. 1 от  Устава на кооперация, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и ще се проведе от 10.00 часа в ресторант „Борика” при обявения дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на членовете  в Офиса на кооперацията.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

----

Tелефон за контакти: 0309 / 5 83 11