Горовладелска и Потребителна Кооперация “БОРИКА”

Кооперацията е сложно и многообразно социално-икономическо явление. Появява се при определени икономически условия, приема и съхранява общочовешки ценности и заема трайно място в живота на човека. Тя се утвърждава  и като мощен фактор на обществено-икономическото и социално развитие на обществото в много страни.

Кооперация „Борика” е създадена като доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват своята дейност.

Горите в Средните Родопи, както и в с.Стойките в миналото стигали до самите къщи. В началото те не играели голяма роля в стопанския живот на хората.

До 1886 г. са опожарени хиляди декари за да се разшири обработваемата земя. След Освобождението, горите в Средните Родопи са частни, общински, държавни. Горите в землището на с.Стойките се считат за частни.

През 1921 г. двадесетина инициатори свикват събрание и основават Горско производително сдружение „Борика”.

Главната цел е задружно стопанисване на горите в землището на селото, покупко - продажба на дървен материал, закупуване на гори, залесяване, доставка на стоки за членовете на кооперацията.